Chuyên ngành Tin học Tài chính kế toán

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân có kiến thức cơ bản, hiện đại về kinh tế và quản trị kinh doanh, chuyên sâu về lĩnh vực tổ chức, xây dựng và khai thác các hệ thống thông tin kinh tế, đặc biệt là ứng dụng tin học trong lĩnh vực tài chính kế toán; nắm vững những kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở và kiến thức bổ trợ về kinh tế – hệ thống thông tin quản lý; kiến thức về kinh tế như các nghiệp vụ về kế toán, thuế, ngân hàng; Ngoài ra còn có các kiến thức:

– Có kiến thức về tin học để triển khai xây dựng một hệ thống thông tin tài chính kế toán; sử dụng thành thạo công cụ phân tích và thiết kế hệ thống thông tin; sử dụng tốt một số ngôn ngữ lập trình hiện đại, một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu để quản trị dữ liệu trên các máy đơn và trên mạng;

– Có kiến thức nhận biết cách vận hành các hệ thống thông tin quản lý, phân luồng thông tin và tối ưu hoá các hệ thống thông tin quản lý;

– Có khả năng đọc được tài liệu chuyên ngành tin học bằng tiếng Anh.

2. Chương trình đào tạo

Khối lượng kiến thức toàn khóa là 129 tín chỉ, cấu trúc bao gồm:

– Phần kiến thức giáo dục đại cương: 36 tín chỉ

– Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (kiến thức cơ sở khối ngành, kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành, kiến thức chuyên ngành, kiến thức bổ trợ): 83 tín chỉ

– Thực tập cuối khóa, khóa luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ

– Phần kiến thức Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng: 315 tiết

3. Cơ hội nghề nghiệp

Có thể làm việc ở các cơ quan công quyền, các cơ quan hành chính sự nghiệp và các tổ chức kinh tế – xã hội khác tại các vị trí sau:

  • Vận hành, bảo trì và phát triển hệ thống Tài chính kế toán và các hệ thống thông tin quản lý khác;
  • Xây dựng các phần mềm quản lý của đơn vị như: Quản lý Tài chính Kế toán, quản lý nhân sự, quản lý vật tư – hàng hoá…
  • Xây dựng, triển khai và bảo trì phần mềm tại các công ty phần mềm chuyên nghiệp;
  • Tư vấn cho các đơn vị về việc xây dựng hệ thống thông tin;
  • Cán bộ kế toán của các đơn vị;
  • Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn về hệ thống thông tin quản lý tại các trường, cơ quan nghiên cứu khoa học.

Đưa ra một phản hồi

Please enter your comment!
Please enter your name here